Esalonarea la plata se solicita, in baza unei cereri, de catre contribuabilii persoane fizice sau juridice, precum si de asocierile fara personalitate juridica, care sunt asimilate persoanelor juridice in scopul aplicarii Ordonantei de Urgenta nr. 29/29.03.2011.

Astfel la cererea intemeiata a contribuabilului, organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:

 1. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, cu exceptia penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata;
 2. Amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii, pana la ultimul termen de plata din esalonarea la plata acordata.

Conform OUG 29/2011, in vederea acordarii esalonarii la plata, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba toate declaratiile fiscale depuse, conform vectorului fiscal;
 2. Sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare, ambele situatii urmand a fi apreciate de organul fiscal competent;
 3. Sa aiba constituita garantia;
 4. Sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
 6. Sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/ sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala, exceptie facand situatia in care actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata.

Pentru obligaţiile fiscale esalonate la plata, precum şi cele care fac obiectul amanarii la plata de pană la 5.000 ron in cazul persoanelor fizice si, respectiv, 20.000 ron in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii. In cazul in care contribuabilul solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, iar sumele ramase din esalonarea la plată sunt mai mici decat limitele mentionate mai sus, organul fiscal eliberează garanţiile.

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale nu se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 de ron in cazul persoanelor fizice si 1.500 de ron in cazul persoanelor juridice.

Prevederi pentru contribuabilii cu risc fiscal mic

Potrivit OUG nr. 29/ 2011 este considerat contribuabil cu risc fiscal mic contribuabilul care la data depunerii cererii, indeplineste cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;
  1.  niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a deţinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate;
  2. nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatoresti competente;
  3.  nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni;
  4.  nu a inregistrat pierderi contabile in fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi. Pierderea contabila nu cuprinde pierderea contabila reportata provenita din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste” de catre contribuabilii care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
  5.  In cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 anterior depunerii cererii.

In cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, esalonarea la plata a obligatiilor fiscale poate fi acordata pe perioada de cel mult 12 luni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;
 2. Contribuabilul indeplineste conditiile de acordare a esalonarii la plata, prevazute in OUG nr. 29/2011.
 3. Contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata, precum si a penalitatilor de intarziere ce pot face obiectul amanarii la plata, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis.

Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire. Termenul de solutionare este de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii si se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal competent si data depunerii garantiei de catre contribuabil.

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscal poate fi solicitata si de contribuabilii care nu au obligatii fiscale restante, pentru obligatiile fiscale declarate, precum si pentru obligatiile fiscale stabilite prin decizie de impunere si pentru care nu s-a implinit scadenta sau termenul de plata prevazut la art. 111. Alin. (2) din Codul de procedura fiscala, dupa caz.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.